הדגל

הצהרת יסוד – מפלגת הפיראטים

על יסוד השאיפה הטבעית של האדם לחופש ושחרור, ועם התפתחות הטכנולוגיה והמחשבה המדינית – אנו מייסדים את מפלגת הפיראטים במטרה להוביל ולהשתתף בתהליכים מקומיים ועולמיים המקדמים את חופש הפרט, המחשבה, הביטוי, התנועה, המידע, ההעתקה וההפלגה.

לארץ ישראל תפקיד היסטורי מרכזי בדברי הימים של חירות האדם. שחרור העמים ההדרגתי במהלך מאות השנים האחרונות הוא מאבני היסוד של ההגות, המעשה והרוח עליהם שטה מפלגת הפיראטים.

מפלגת הפיראטים תפעל ללא לאות וברוח דמוקרטית, פתוחה, נגישה, שקופה ומתקדמת להבטחת זכויותיו הטבעיות של הפרט וקביעת מקומה ותפקידיה של המדינה והמערכת הציבורית בשיפור תנאי החיים והסביבה של התושבים.

אנו קוראים לכל אחת ואחד לעודד העתקה, שכפול או שכלול של רעיונותינו, אשר הנם תוצרי העתקה, שכפול ושכלול של מילים, רעיונות, ופעילות אנושית מצטברת לאורך התקופות.

מפלגת הפיראטים מושיטה יד פתוחה לכל אדם, גוף או ארגון להצטרף, באופן פיראטי או אחר, ולסייע בקידום חברה טובה, יפה, צודקת, פתוחה, פיראטית ומאושרת.

הפיראטים – קווי יסוד

הדגלים ~ PageLines- favIphone.png

דינמיקרטיה – דמוקרטיה דינמית המנוהלת על-ידי הציבור ולמענו. נציגים יפעלו על-פי החלטות שולחיהם באמצעות מיצוי ופיתוח טכנולוגיות רלבנטיות.

חינוך ובריאות חינם במוסדות ממשלתיים. העלאת משכורות בתחומים אלו והגדרתם כעדיפות לאומית.

שיתוף תרבותי, חברתי, כלכלי ורוחני, תוך שמירה על זכויות היוצרים.

חופש ופרטיות לכל אדם כל עוד אינו פוגע בזולת.

שקיפות ונגישות של רשויות שלטוניות. לכל אזרח זכות בסיסית לעיין במידע אודותיו ואודות הגורמים המשפיעים על מהלך חייו.


הפיראטים חותרים ל…

  • העלאת מעורבות, ייצוג, נגישות והשפעת האזרחים על מוסדות הציבור והשלטון.
  • הגנה על פרטיות וזכויות הפרט.

  • שינוי חוקי הקניין הרוחני כך שיגנו על זכויותיהם ועצמאותם של היוצרים, ולא ינציחו מודלים עסקיים ישנים, בלתי-יעילים ומדכאי-יצירתיות וחדשנות.

  • אינטרנט מהיר חינם לכל כזכות דמוקרטית בסיסית.

 • שמירה על הטבע ומקורות המים.

דינמיקרטיה:הגדרות

דיון: בכל תחום ניתן לפתוח דיון, וכל מי שמעוניין להשתתף בו יוכל לעשות זאת. בכל דיון ייבחר מנהל האחראי על פתיחות, שקיפות וענייניות הדיונים וההצבעות.

הצבעה: ניתן לקיים הצבעות בנושאים שונים במהלך דיון ובסופו. כחלק מתהליך הדיון, ההצבעה נעשית על-בסיס עניין ואיננה מחייבת קבלת החלטות, אלא  מהווה כלי לאיסוף נתונים ולסיוע בהתקדמות הדיון. בסוף כל דיון יש לקבל הכרעה באמצעות הצבעה. נושא ומועד ההכרעה יפורסמו זמן סביר לפני תחילת ההצבעה. במקרים דחופים, חברי המפלגה יקבלו הודעה אלקטרונית לגבי מועד ההצבעה המכרעת. ההכרעה תפורסם עם סיום ההצבעה.

האצלת זכות הצבעה: חברי המפלגה יכולים להשתתף בהצבעות באופן פעיל, או לייפות את כוחו של נציג להצביע בתחום מסוים, ובכך להגדיל את כח ההצבעה של אותו נציג.

נציגות: כל חבר מפלגה יכול להכריז על עצמו כנציג ולגייס ייפויי כח לקידום נושא מסוים.

כח ההצבעה: אחוז ההשפעה של חבר מפלגה על תוצאות ההצבעה יחושב באופן אוטומטי על ידי שקלול כח ההצבעה הבסיסי כחבר, המואצל והמתקבל מחברות בגופי המפלגה.

הרכב המפלגה

1. חבר/ת מפלגה:פיראט

  • כל אזרח ישראל מעל גיל 17 זכאי להיות חבר במפלגה.

  • על החבר לפעול ברוח פיראטית ולחתור למימוש מטרות התנועה.

  • לכל חבר זכות הצבעה בנושאים שעל סדר היום, באופן ישיר או באמצעות נציג.

  • כח הצבעה בסיסי מחושב על ידי הנוסחה % , כאשר N הינו משתנה השווה למספר חברי המפלגה. עם הצטרפותו למערכת הדינמיקרטיה, כל חבר מפלגה מקבל כח הצבעה בסיסי בו הוא רשאי לעשות שימוש לשם הצבעה או האצלת זכות ההצבעה.

  • הצבעת הפיראט הינה אנונימית, אלא אם יבחר אחרת.

  • פיראט רשאי להכריז על עצמו כנציג. הצבעתו תהיה גלויה וכל פיראט אחר יוכל להאציל לו את זכות ההצבעה.

 • הקו-האדום:  * לא תפגע * לא תרשע * לא תשוויץ * לא תשמיץ * לא תתמנאייק

2. האסיפה:הספינה

  • הספינה תכיל את כל הפיראטים (חברי המפלגה).

 • אחת לארבעה חודשים יתקיימו בספינה בחירות לעשרה חברי סיפון וקברניט אחד.

3. המרכז:הסיפון

  • על הסיפון יהיו עד 120 פיראטים. להלן: מלחים.

  • המלחים הראשונים יהיו מומחים, יועצים, ראשי סניפים ובעלי תפקידים אחרים במפלגה.

  • כל פיראט רשאי לבחור ולהיבחר לסיפון.

  • כל ארבעה חודשים ייבחרו עשרה מלחים, כך שבמחזור של ארבע שנים כל 120 המלחים יעמדו לבחירה.

  • הסיפון יחזיק ב-33% מכח ההצבעה, כך שכל מלח יקבל כח הצבעה של % כאשר S הוא מספר המלחים.

 • המלחים יכולים לשמש נציגים ולגייס קולות משאר הפיראטים, להאצילם הלאה וכו'. עם זאת, כח ההצבעה שקיבלו עם עלייתם לסיפון אינו ניצן להאצלה.

4. הנהלה:גשר-הפיקוד

  • על גשר-הפיקוד יהיו 12 קברניטים קיברנטיים.

  • הקברניטים ייצגו את המפלגה ויהיו מיועדים למלא תפקידים בממשלה, בכנסת ובכל גוף שהמפלגה תחתור להשתלב בו.

  • עם עלייתו לסיפון, כל קברניט יקבל כח הצבעה של 2.75%. כך, לגשר הפיקוד יהיה כח הצבעה מינימלי של-33%.

  • כל ארבעה חודשים יועמד לבחירה מקום של קברניט אחד. במחזור של ארבע שנים כל 12 מקומות הקברניטים יעמדו לבחירה.

  • בעלי התפקידים הבאים יהיו על גשר הפיקוד והתמודדות על מקום בתורם תהווה התמודדות על תפקידם במפלגה: יושב-ראש, סגן יושב-ראש, דובר ומזכ"ל.

  • התקשורת על גשר הפיקוד תתועד ויירשמו פרוטוקולים נגישים לכלל החברים.

 • הצבעות הקברניטים יהיו גלויות לכל חברי המפלגה.

תחומי אחריות הקברניטים

  • קידום הרוח הפיראטית בכל המגזרים על-ידי דוברות, חינוך, הסברה, פעילות שטח וכו'.

  • ייצוג המפלגה בפורומים שונים.

  • גיבוש תכנית עבודה כללית רב-שנתית לקידום דינמיקרטיה, חופש הפרט, שקיפות, מעורבות ושיתוף.

  • העלאת נושאים לדיון, הצבעה והכרעה לכלל הפיראטים.

  • גיבוש נושאים לסדר היום.

  • קשר עם התנועה העולמית וחיזוק שת"פ ומטרות משותפות.

 • ניהול שוטף של ענייני המפלגה, החברים וכו'.

פלטפורמות

הפיראטים יפתחו וימצו טכנולוגיות לשם מימוש דרכם הדינמיקרטית. בתחילת הדרך ישמשו את המפלגה לפחות שתי פלטפורמות: מערכת משוב נזיל ומפת מיפוי בעיות.

משוב נזיל – ליקוויד פידבק

מערכת ה"ליקוויד פידבק" הנה מערכת קוד-פתוח הנמצאת בפיתוח ושימוש מפלגות פיראטים אחיות בעולם. הקו המנחה הוא עקרון ה"דמוקרטיה הנזילה", מנגנון המאפשר העלאת נושאים לסדר היום וקבלת החלטות והכרעות על ידי הציבור.

מיפוי בעיות

אתר אינטרנט/אפליקציה לדיווח על בעיות בשטח, על גבי מפה. מאגר המידע יהיה ציבורי ופתוח, וכל אחד יוכל לדווח על בעיות מתחומים שונים. פיראטים יוכלו לקדם בעיות על-ידי הצבעה.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.